Tuesday, 23 July 2024 | 12:23 pm
spot_img
Tuesday, 23 July 2024 | 12:23 pm
spot_img

สมาพันธ์ SME ไทย ดัน 10 ภารกิจ ฟื้นฟู SME ทั่วประเทศ ประธานสมาพันธ์ SME ไทย เดินหน้า ชูสโลแกน SME ไทยอยู่รอด อยู่เป็น อยู่เย็น อยู่ยาว พร้อม ดัน 10 ภารกิจ เร่งฟื้นธุรกิจSME กระตุ้น GDP ประเทศไทย

นายแสงชัย ธีรกุลวาณิช ประธานสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย เปิดเผยหลังรับต าแหน่งประธานสมาพันธ์เอส เอ็มอีไทยว่า ในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา ประเทศไทยประสบปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจส่งผลให้GDP SME ของ ประเทศลดลงอย่างต่อเนื่อง ส่งผลกระทบต่อธุรกิจ SME ซึ่งเป็นเศรษฐกิจฐานรากของประเทศเป็นอย่างมาก  ด้วยเหตุนี้สมาพันธ์SME ไทยในฐานะที่เป็นองค์กรตัวแทนภาคเอกชนของ SME ทั่วประเทศจึงต้องร่วมมือ กับหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และภาคประชาสังคมอย่างใกล้ชิดเพื่อสร้างระบบนิเวศน์ธุรกิจเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจ ฐานรากด้วยการขับเคลื่อนธุรกิจ SME ให้เติบโตภายใต้สโลแกน อยู่รอด อยู่เป็น อยู่เย็น และอยู่ยาว 

“สมาพันธ์เอสเอ็มอีไทยได้นิยามคำว่าอยู่รอดหมายถึง การประคองธุรกิจให้สามารถอยู่ได้ในยุควิกฤต เศรษฐกิจแบบนี้โดยการช่วยเหลือให้เขาได้เข้าถึงมาตรการความช่วยเหลือของรัฐและแนวทางต่างๆที่สมาพันธ์ จัดขึ้นเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการเพื่อให้พ้นจากวิกฤตที่เกิดขึ้น ส่วนคำว่าอยู่เป็นคือ สามารถปรับตัวให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงโดยใช้ความคิดสร้างสรรค์และนำเทคโนโลยีดิจิตอลมาสร้างโอกาสใหม่ๆ ทาง ธุรกิจหรือเพื่อยกระดับขีดความสามารถให้สูงขึ้น  และอยู่เย็นคือการไม่ทำสิ่งใดเกินตัว พอประมาณ มีเหตุผล และสร้างภูมิคุ้มกันให้กับธุรกิจโดยน้อมนำหลักเศรษฐกิจพอเพียง ของในหลวงรัชกาล 9 มาใช้ดำเนินธุรกิจ สุดท้ายคืออยู่ยาว หมายถึงความสามารถในการพึ่งพาตนเอง โดยไม่ผิดต่อหลักจริยธรรมและคุณธรรม ที่ สำคัญต้องมีกัลยาณมิตรที่ดีมาเป็นที่ปรึกษาให้ความช่วยเหลือในด้านต่างๆ ซึ่งสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย พร้อมที่ จะเคียงข้างผู้ประกอบการทุกท่าน” 

ทว่าการจะบรรลุถึงขั้นอยู่ยาว  จำเป็นต้องขับเคลื่อน 10 ภารกิจให้ประสบความ สำเร็จซึ่ง ภารกิจดังกล่าวได้แบ่งเป็น 5 ด้านหลักคือ ด้านความรู้  ด้านทุน  ด้านการตลาด ด้านเครือข่าย และด้านกระบอกเสียง mSMEs

สำหรับด้านแรกคือ ด้านความรู้  ซึ่งเราได้จะมุ่งเน้นการสร้างเครือข่าย SME สร้างสรรค์ และส่งเสริม SME  ให้สร้างนวัตกรรมและความเป็นผู้ประกอบการ  สามารถเชื่อมโยงทุนนวัตกรรม SME  หรืองานวิจัย เชิงพาณิชย์สู่ประโยชน์ของSME ซึ่งนี่คือภารกิจแรกจาก 10 ภารกิจหลัก 

ส่วนด้านที่สองคือ ด้านทุนซึ่งมีหน้าที่ในการหาช่องทางแหล่งทุน SME ต้นทุนต่ำให้กับธุรกิจSME  ทำ Pre-Scoring  ตรวจสอบสุขภาพธุรกิจ  ประเมินขีดความสามารถทางธุรกิจ รวมไปถึงการให้ความรู้ใน เรื่องการจัดทำมาตรฐานบัญชีเดียว  

ด้านที่สามคือเรื่องการตลาด ซึ่งมีสามภารกิจ สำคัญคือ ผลักดันแพลตฟอร์มออนไลน์ Star Market ที่ได้รับการสนับสนุนจากทางสสว.เพื่อให้ผู้ประกอบการได้นำสินค้าออกขายบนโลกออนไลน์  

ภารกิจต่อมาคือของดี SME ไทย เป็นการค้นหาสินค้าและบริการ SME จากทั้ง 77จังหวัดเพื่อเป็นการช่วยเหลือและสนับสนุนสินค้าและบริการ SME ภารกิจสุดท้ายของกลุ่มนี้คือ SME Thai Awards เป็น การคัดสรรสินค้าดี และบริการ มีคุณภาพของแต่ละจังหวัดเพื่อเป็นขวัญกำลังใจ เชิดชู ยกย่องผู้ประกอบการ Start up และ SME Thai ที่มีศักยภาพในการปรับเปลี่ยนธุรกิจให้สอดคล้องกับตลาดซึ่งเป็นแบบอย่างที่ดี

“นอกจากสามภารกิจนี้แล้วทางสมาพันธ์ยังได้ดำเนินการ 6 e ซึ่งเป็นการพัฒนานวัตกรรม 6 ด้าน ดังนี้e-Member e-Wallet e-Payment e- Commerce  e- Catalog e-Event เพื่อ สนับสนุนและส่งเสริมสมาชิกของเราที่มีนับแสนคนจากทั่วประเทศให้สามารถค้าขายบนโลกออนไลน์ได้ทั้ง ระบบ 

ด้านที่สี่คือ ด้านเครือข่ายซึ่งมีภารกิจ สำคัญ 3 เรื่อง คือ Young SME Thai ซึ่งเป็นการสร้าง เครือข่ายร่วมกับมหาวิทยาลัย สถาบันวิทยาลัยชุมชน โรงเรียน กศน. เพื่อสร้างงานและส่งเสริมการสร้างผู้ประกอบการใหม่ ให้กับน้องๆที่ต้องการมีธุรกิจเป็นของตนเอง ภารกิจเรื่องที่ 2 คือการขยายฐานสมาชิก ซึ่ง เป็นสิ่ง สำคัญมากในการสร้างเครือข่ายลงในแต่ละอำเภอเพื่อที่จะส่งผ่านข่าวสาร ความช่วยเหลือไปยังผู้ประกอบการ SME ในแต่ละอำเภอซึ่งตอนนี้เราได้พัฒนาการรับสมัครสมาชิกโดยใช้ระบบ e-Member ซึ่งสะดวก รวดเร็วและไม่มีค่าใช้จ่าย ภารกิจเรื่องสุดท้ายในกลุ่มนี้คือ อาชีวะปลามังกร คือการพัฒนาน้อง อาชีวะซึ่งเป็นกำลัง สำคัญของประเทศในยุคปัจจุบันให้มีความเป็นนวัตกร ตามแนวทางที่ว่า นวัตกรอาชีวะ สร้างเศรษฐกิจชาติ

ด้านสุดท้ายคือกระบอกเสียง mSMEs ซึ่งภารกิจ สำคัญ 2 เรื่องคือ ทนายอาสาSME ซึ่งจะมีหน้าที่ ให้ความรู้ทางกฎหมายให้กับ SME เสนอแก้กฎหมายที่เป็นอุปสรรคต่อ SME  ภารกิจที่สองคือ สร้างเครือข่ายสื่อมวลชน mSMEs เพราะ พี่น้องสื่อมวลชนคือองค์กรสำคัญที่จะเป็นกระบอกเสียงนำพาข่าวสาร ของSME ไทย ไปสู่หน่วยงานภาครัฐเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมเพื่อการแก้ไขปัญหาบนความเป็นจริง

“สมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย ยินดีที่จะร่วมมือกับทุกภาคส่วนเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจไทย” นายแสงชัยกล่าวปิด

spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

ข่าวล่าสุด

บริษัท ไม่ลองไม่รู้ จำกัด เลขที่ 108/240 หมู่ที่ 2 หมู่บ้านพฤกษาวิลล์56 ตำบลบางเตย อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210

E-Mail : anchaliphon.k@gmail.com

T. 081-666-6822

จำนวนผู้เข้าชม : 1,035,519

©2020-2022 www.worldbusiness-th.com