Wednesday, 24 July 2024 | 3:24 am
spot_img
Wednesday, 24 July 2024 | 3:24 am
spot_img

ซัคเซสมอร์ ชี้แจง ข้อมูลถูกบิดเบือน กรณี ‘ตัดรหัสสมาชิก’ ย้ำบริษัทดำเนินธุรกิจตามกฎจรรยาบรรณ ถือเป็นข้อปฏิบัติที่ตกลงร่วมกันระหว่างบริษัทฯ และนักธุรกิจ

(ซ้าย) นายนพกฤษฏิ์ นิธิเลิศวิจิตร และ นายนพกฤษฏิ์ นิธิเลิศวิจิตร (ขวา)

ซัคเซสมอร์ ชี้แจง บริษัทดำเนินธุรกิจตามหลักธรรมาภิบาล การกำกับดูแลกิจการที่ดีรักษากฏจรรยาบรรณ ด้วยมาตรฐานที่เท่าเทียมกัน ซึ่งเป็นรากฐานสำคัญที่ส่งผลให้ธุรกิจมีความมั่นคงระยะยาว

บริษัท ซัคเซสมอร์ บีอิ้งค์ จำกัด (มหาชน) ได้ดำเนินธุรกิจตามหลักธรรมาภิบาล การกำกับดูแลกิจการที่ดี เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ นักธุรกิจซัคเซสมอร์ ผู้ถือหุ้น นักลงทุน และผู้บริโภคทุกคน

เนื่องด้วยเมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2564 บริษัทฯ ประกาศเรื่อง 1. ชี้แจงข้อเท็จจริงที่บริษัทฯ ถูกกล่าวหาและเป็นการหมิ่นประมาท 2. แจ้งให้บุคคลที่กระทำความผิดและละเมิดต่อบริษัทฯ หยุดการกระทำดังกล่าว

นายนพกฤษฏิ์ นิธิเลิศวิจิตร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บริษัท ซัคเซสมอร์ บีอิ้งค์ จำกัด (มหาชน)

ตามที่บริษัทฯ ได้ถูกบุคคลและกลุ่มบุคคลผู้ไม่หวังดี กล่าวหา ใส่ความ ซึ่งเป็นการกระทำความผิด และทำให้บริษัทฯ ได้รับความเสียหาย เสื่อมเสียชื่อเสียง ตามที่ปรากฏข้อมูลในสื่อสังคมออนไลน์ เฟชบุ๊ก เว็บเพจ ฯลฯ ตั้งแต่วันที่ 25 เมษายน 2564 จนถึงปัจจุบัน

บริษัทฯ ขอเรียนชี้แจงว่า ข้อมูลและข้อความดังกล่าวเป็นข้อความเท็จและบิดเบือนทั้งสิ้น โดยในขณะนี้บริษัทฯ อยู่ในระหว่างรวบรวมข้อมูลและพยานหลักฐาน เพื่อดำเนินคดีกับบุคคลและกลุ่มบุคคลดังกล่าว

นายนพกฤษฏิ์ นิธิเลิศวิจิตร ประธาน เจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซัคเซสมอร์ บีอิงค์ จำกัด ( มหาชน)

ดังนั้น บริษัทฯ จึงเรียนมาเพื่อทราบว่า หากบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใด ได้กระทำความผิดตามที่บริษัทฯ ได้กล่าวมาในข้างต้น ขอให้หยุดการกระทำนั้นทันที มิฉะนั้น บริษัทฯ จะดำเนินการตามกฎหมายที่บัญญัติไว้สูงสุดต่อไป

รากฐานสำคัญในการดำเนินธุรกิจเพื่อให้ธุรกิจมีความมั่นคงระยะยาวของ คือ การกำกับดูแลนักธุรกิจซัคเซสมอร์ให้ดำเนินธุรกิจอย่างถูกต้อง เป็นธรรมต่อสังคมและผู้บริโภคทุกคน โดยยึดมั่นใน “กฎจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจซัคเซสมอร์” ซึ่ง กฎจรรยาบรรณฯ นี้ ถือเป็นข้อปฏิบัติที่ตกลงร่วมกันระหว่างบริษัทฯ และนักธุรกิจซัคเซสมอร์ ตั้งแต่เริ่มต้นทำธุรกิจ โดยระบุไว้ใน “คู่มือการดำเนินธุรกิจซัคเซสมอร์” ซึ่งบริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญมีการอบรมสัมมนา มีคลิปวีดีโอที่ช่วยให้นักธุรกิจซัคเซสมอร์มีความรู้ในเรื่องกฎจรรยาบรรณมาโดยตลอด เพื่อให้นักธุรกิจซัคเซสมอร์ดำเนินธุรกิจได้อย่างถูกต้องและเป็นธรรม

ในกรณีที่นักธุรกิจซัคเซสมอร์ทำผิดกฎจรรยาบรรณฯ ที่ทำให้บริษัทฯ นักธุรกิจซัคเซสมอร์ ตลอดจนถึงผู้บริโภคท่านอื่นได้รับความเสียหาย เมื่อมีผู้ร้องเรียนได้แจ้งความผิดมาที่บริษัทฯ เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ทำการสืบสวน สอบสวนข้อเท็จจริงให้ครบถ้วนแล้ว บริษัทฯ ก็จะดำเนินการตามขั้นตอนมาตรการการกำกับดูแลนักธุรกิจซัคเซสมอร์ต่อไป โดยการตักเตือนทั้งวาจาและลายลักษณ์อักษรทางไปรษณีย์ลงทะเบียนถึงนักธุรกิจซัคเซสมอร์ ซึ่งในกรณีที่หาข้อยุติที่เป็นธรรมร่วมกันไม่ได้ หรือนักธุรกิจซัคเซ สมอร์ ผู้ทำผิดกฎจรรยาบรรณ ให้มาชี้แจง หากไม่มาชี้แจงหรือมีหลักฐานทำความผิดชัดเจนก็จะยกเลิกสัญญา (ยกเลิกรหัส/ตัดรหัส) เพื่อดำรงไว้ซึ่งความถูกต้องของกฎจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจซัคเซสมอร์ต่อไป

ดังนั้น บริษัทฯ ขอให้คำมั่นว่าบริษัทจะดำเนินธุรกิจต่อไปด้วยการยึดมั่นกฎจรรยาบรรณของบริษัทฯ เพื่อให้เป็นบริษัทฯ ที่มีธรรมาภิบาล การกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้บริษัทฯ มีความมั่นคงระยะยาว เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ นักธุรกิจซัคเซสมอร์ ผู้บริโภค ผู้ถือหุ้น นักลงทุนสืบไป

spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

ข่าวล่าสุด

บริษัท ไม่ลองไม่รู้ จำกัด เลขที่ 108/240 หมู่ที่ 2 หมู่บ้านพฤกษาวิลล์56 ตำบลบางเตย อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210

E-Mail : anchaliphon.k@gmail.com

T. 081-666-6822

จำนวนผู้เข้าชม : 1,035,964

©2020-2022 www.worldbusiness-th.com