Saturday, 8 May 2021 | 11:06 pm
Saturday, 8 May 2021 | 11:06 pm

บอร์ด คปภ. เห็นชอบปรับหลักเกณฑ์การคำนวณเงินกองทุนตามระดับความเสี่ยงของบริษัทประกันภัย

ดร. สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (เลขาธิการ คปภ.) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (บอร์ด คปภ.) ครั้งที่ 9/2563 เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2563 มีมติเห็นชอบหลักการร่างประกาศ คปภ. เรื่อง กำหนดประเภทและชนิดของเงินกองทุน รวมทั้งหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการคำนวณเงินกองทุนของบริษัทประกันชีวิต/วินาศภัย (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2563 ตามที่สำนักงาน คปภ. เสนอเพื่อปรับปรุงหลักเกณฑ์การคำนวณเงินกองทุนสำหรับความเสี่ยงด้านการตลาดจากราคาตราสารทุนที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และการกำหนดค่าสหสัมพันธ์ระหว่างความเสี่ยงด้านสินทรัพย์และความเสี่ยงด้านประกันภัย

เลขาธิการ คปภ. กล่าวว่า สืบเนื่องจากภาวะอัตราดอกเบี้ยต่ำ และสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด-19 ที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจเป็นวงกว้าง สำนักงาน คปภ. จึงได้ประชุมร่วมกับสมาคมประกันชีวิตไทย และสมาคมประกันวินาศภัยไทย เพื่อหารือมาตรการเยียวยาผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าว ซึ่งยังไม่แน่ชัดว่าจะยืดเยื้ออีกนานเท่าไร โดยที่ประชุมเสนอให้มีการทบทวนหลักเกณฑ์การดำรงเงินกองทุนตามระดับความเสี่ยง ใน 2 ประเด็น คือ 1. การคำนวนเงินกองทุนสำหรับความเสี่ยงด้านการตลาดจากราคาตราสารทุน ในกรณีที่บริษัทมีการใช้เครื่องมือป้องกันความเสี่ยง
(hedging instruments) เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากการผันผวนของมูลค่าพอร์ตการลงทุนในตราสารทุนที่บริษัทมีอยู่ เนื่องจากประกาศ คปภ. เรื่อง กำหนดประเภทและชนิดของเงินกองทุน รวมทั้งหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการคำนวณเงินกองทุนของบริษัทประกันชีวิต/ประกันวินาศภัย พ.ศ. 2562 ที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน กำหนดให้เงินกองทุนสำหรับความเสี่ยงด้านตลาดจากราคาตราสารทุนที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เท่ากับผลคูณระหว่างมูลค่าตราสารทุน (Total Exposure) กับค่าความเสี่ยง 25% โดยไม่มีการรับรู้ผลจากการใช้เครื่องมือป้องกันความเสี่ยง และ 2. การพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างความเสี่ยงด้านสินทรัพย์และความเสี่ยงด้านประกันภัย เพื่อปรับ diversification factor ในการจัดทำรายงานการดำรงเงินกองทุน เนื่องจาก diversification factor ที่ใช้ในปัจจุบัน กำหนดโดยใช้ดุลพินิจบนพื้นฐานของความระมัดระวัง (conservative) เนื่องจากยังไม่มีข้อมูลประกอบการคำนวณค่าสหสัมพันธ์ระหว่างความเสี่ยงด้านสินทรัพย์และความเสี่ยงด้านประกันภัยจากภาคธุรกิจ

อย่างไรก็ดี จากสภาวะเศรษฐกิจที่มีความไม่แน่นอน ทำให้ตลาดทุนมีความผันผวน อาจทำให้บริษัทประกันภัยเกิดผลขาดทุนจากการลงทุน หากบริษัทไม่สามารถใช้เครื่องมือในการป้องกันความเสี่ยง ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อความมั่นคงทางการเงินของบริษัทประกันภัย ดังนั้น เพื่อส่งเสริมให้บริษัทใช้เครื่องมือในการป้องกันความเสี่ยงได้อย่างเหมาะสม สำนักงาน คปภ. จึงได้ศึกษาแนวทางดำเนินการพิจารณาทบทวนเพื่อปรับปรุงหลักเกณฑ์การคำนวณเงินกองทุนตามระดับความเสี่ยง โดยพิจารณาด้วยความรอบคอบ ภายใต้หลักการเงินกองทุนที่บริษัทดำรงไว้ต้องสะท้อนความเสี่ยงอย่างเหมาะสม มีความสอดคล้องกับหลักเกณฑ์การกำกับเงินกองทุนในระดับสากลและเหมาะสมกับบริบทของประเทศไทย โดยปรับปรุงสูตรการคำนวณเงินกองทุนสำหรับความเสี่ยงด้านการตลาดจากราคาตราสารทุนที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่ใช้ในปัจจุบัน เป็น (Net exposure x 25%) + Over-hedged position เพื่อให้เงินกองทุนที่คำนวณได้สะท้อนถึงผลจากการใช้เครื่องมือป้องกันความเสี่ยงจากการลงทุนในตราสารทุน และส่งเสริมให้บริษัทนำเครื่องมือป้องกันความเสี่ยงมาใช้บริหารความเสี่ยงด้านตลาด เพื่อรองรับความผันผวนที่อาจเกิดขึ้นในตลาดการเงินภายใต้สถานการณ์ทางเศรษฐกิจที่มีความไม่แน่นอน

รวมถึงปรับปรุงค่าสหสัมพันธ์ระหว่างความเสี่ยงด้านสินทรัพย์และความเสี่ยงด้านประกันภัยที่ร้อยละ 25 โดยเปรียบเทียบแนวทางการดำเนินงานจากประเทศต่าง ๆ อาทิ สหภาพยุโรป สิงค์โปร ออสเตรเลีย และญี่ปุ่น และให้สอดคล้องกับผลการคำนวณค่าสหสัมพันธ์ระหว่างความเสี่ยงด้านสินทรัพย์และความเสี่ยงด้านประกันภัยของธุรกิจ
ในประเทศ โดยกำหนดให้สำนักงาน คปภ. พิจารณาทบทวนการกำหนดค่าสหสัมพันธ์ระหว่างความเสี่ยงด้านสินทรัพย์และความเสี่ยงด้านประกันภัยภายในระยะเวลา 6 เดือน หลังจากที่ประกาศมีผลใช้บังคับ นอกจากนี้ สำนักงาน คปภ. ยังได้ให้บริษัทประกันภัยมีการทดสอบผลกระทบเชิงปริมาณตามหลักเกณฑ์ใหม่ เพื่อให้ทราบถึงผลกระทบต่อภาคธุรกิจ โดยผลการทดสอบพบว่า หากบริษัทมีการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม จะส่งผลให้มีอัตราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุน (CAR) ที่ดีขึ้น

ทั้งนี้ ที่ประชุมบอร์ด คปภ. มีมติเห็นชอบการปรับปรุงหลักเกณฑ์การคำนวณเงินกองทุนสำหรับความเสี่ยงด้านตลาด
จากราคาตราสารทุนที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และการปรับปรุงค่าสหสัมพันธ์ระหว่างความเสี่ยงด้านสินทรัพย์และความเสี่ยงด้านประกันภัย ตามหลักเกณฑ์ใหม่ ที่สำนักงาน คปภ.นำเสนอ ซึ่งขั้นตอนต่อจากนี้จะเป็นการเปิดรับฟังความคิดเห็นทั้งทาง website คือ www.oic.or.th รวมทั้งจะมีหนังสือขอรับฟังความคิดเห็นจากผู้สอบบัญชี บริษัทประกันภัย สมาคมประกันวินาศภัยไทย และสมาคมประกันชีวิตไทย ฯลฯ ระหว่างวันที่ 28 สิงหาคม – 11 กันยายน 2563 โดยจะประมวลข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ เพื่อนำมาปรับปรุงร่างประกาศ และจะนำเสนอต่อบอร์ด คปภ. เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป

“สำหรับการปรับปรุงตามหลักเกณฑ์ใหม่ จะส่งผลดีต่อธุรกิจประกันภัยและประชาชน เนื่องจากเงินกองทุนที่คำนวณได้จะสะท้อนความเสี่ยงที่แท้จริงที่บริษัทประกันภัยเผชิญอยู่ได้อย่างเหมาะสม โดยกรอบการดำรงเงินกองทุนตามระดับความเสี่ยงของสำนักงาน คปภ. จะมีความสอดคล้องกับหลักเกณฑ์การกำกับเงินกองทุนในระดับสากลมากยิ่งขึ้น และเป็นการส่งเสริมให้บริษัทประกันภัยมีการพัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยงภายในบริษัทให้ดียิ่งขึ้น เพื่อรองรับเหตุการณ์นอกเหนือความคาดหมายที่อาจเกิดขึ้นภายใต้สภาวการณ์ทางเศรษฐกิจที่มีความไม่แน่นอน ตลอดจนเสริมสร้างความมั่นคงทางการเงินของอุตสาหกรรมประกันภัยในระยะยาว และช่วยยกระดับความเชื่อมั่นของประชาชนในฐานะผู้เอาประกันภัยต่อระบบประกันภัยในประเทศ” เลขาธิการ คปภ. กล่าวในตอนท้าย

ข่าวล่าสุด

ธนาคารออมสิน แจ้งเตือน!

ด้วยขณะนี้มีมิจฉาชีพแอบอ้างชื่อธนาคารออมสินและใช้ตราสัญลักษณ์ธนาคาร ในการเปิดใช้ LINE หลอกลวงให้ประชาชนโอนเงิน … จึงขอย้ำว่าธนาคารออมสิน ไม่มีให้บริการสินเชื่อทาง LINE / ไม่มีการขอให้ลูกค้าโอนเงินค่าธรรมเนียมใด ๆ ผ่านทาง LINE รวมถึงไม่มีการใช้ LINE สอบถามข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าด้วย ทั้งนี้...

ขายดี ไม่เว้นวันหยุด!!! ผลประมูลขายบ้านมือสองออนไลน์ของ ธอส. เพียง 3 ชั่วโมง ขายได้ถึง 350 รายการ มูลค่า 350 ล้านบาท

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ เผยผลการจัดงานประมูลบ้านมือสองออนไลน์ ลดครั้งยิ่งใหญ่ ครั้งที่ 2/2564 จำหน่ายทรัพย์ทั่วประเทศได้ทั้งสิ้น 350 รายการ มูลค่า 350 ล้านบาท แบ่งเป็น ยอดขายทรัพย์ในกรุงเทพฯ และปริมณฑล 106 รายการ 102...

แม็คโคร จับมือกรมพัฒนาธุรกิจการค้า จัดสินค้าฟรี ให้ 3,500 ร้านค้ากองทุนหมู่บ้านทั่วไทย พร้อมต่อยอดโครงการ “แม็คโครมิตรแท้โชห่วย” สู่สมาร์ทโชห่วย หนุนค้าปลีกรายย่อยไทยฝ่าวิกฤตโควิด

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) ผนึกกำลัง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ต่อยอด “โครงการพัฒนาร้านค้าปลีกยุคใหม่สู่สมาร์ทโชห่วย” ล่าสุด จัดชุดสินค้าจำเป็นต่อการดำรงชีพส่งต่อร้านค้ากองทุนหมู่บ้าน 3,500 แห่งทั่วประเทศโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย รวมมูลค่ากว่า 3.7 ล้านบาท เพื่อให้ร้านค้าสามารถจำหน่ายสินค้าในราคาประหยัดแก่ประชาชนในชุมชน...

องค์การเภสัชกรรม (จีพีโอ) พร้อมจัดหาวัคซีนให้กับโรงพยาบาลเอกชน

องค์การเภสัชกรรม (จีพีโอ) พร้อมจัดหาวัคซีนให้กับโรงพยาบาลเอกชน ตามการพิจารณาร่วมกันของผู้เชี่ยวชาญ องค์กรภาครัฐและเอกชน ภายใต้ข้อกำหนดของบริษัทที่ต้องบริหารจัดการและกระจายวัคซีนด้วยองค์กรภาครัฐ ซึ่งเป็นแนวทางของผู้ผลิตทั่วโลก เนื่องจากวัคซีนโควิดทุกชนิดที่ผลิตได้ในขณะนี้เป็นการใช้ในสถานการณ์ฉุกเฉิน และ ต้องการให้การกระจายวัคซีนให้กับประชาชนเป็นไปอย่างทั่วถึง

กรมพัฒนาธุรกิจการค้าร่วมกับหน่วยงานพันธมิตร สร้างความเชื่อมั่น สู้วิกฤตโควิด-19 เปิดรับสมัครผู้ประกอบธุรกิจแฟรนไชส์เข้าร่วมประกวด Thailand Franchise Award 2021 ปีที่ 2

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ผนึกกำลังกับหน่วยงานพันธมิตรร่วมกันสร้างความเชื่อมั่น เพิ่มการยอมรับในธุรกิจแฟรนไชส์ สู้วิกฤตโควิต-19  โดยการเฟ้นหาธุรกิจแฟรนไชส์ที่ประสบความสำเร็จ เป็นที่รู้จักและได้รับการยอมรับจากผู้บริโภค ในกิจกรรมการประกวด “Thailand Franchise Award 2021” ปีที่ 2 เพื่อคัดเลือกธุรกิจ แฟรนไชส์ไทย ที่ประสบความสำเร็จ เป็นที่น่าเชื่อถือและรู้จักของคนทั่วไป...

กรุงเทพประกันชีวิต คว้ารางวัล “บริษัทประกันสุขภาพที่มีนวัตกรรมยอดเยี่ยม” จากงาน International Finance Awards 2020

ปีที่ผ่านมาถือเป็นปีแห่งความท้าทายของทุกภาคธุรกิจอุตสาหกรรม ด้วยผลจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่กระทบต่อการดำเนินกิจการและการใช้ชีวิตของผู้คนทั่วโลกรวมถึงประเทศไทย สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปย่อมทำให้ความต้องการของผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงตามไปด้วย โดยเฉพาะความต้องการในด้านการดูแลสุขภาพ ธุรกิจประกันชีวิตและประกันสุขภาพจึงต้องก้าวให้ทันแนวโน้มด้านสุขภาพและความต้องการของสังคม เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ ที่ตอบโจทย์ตรงใจลูกค้า ในขณะเดียวกันยังต้องพัฒนาระบบการทำงานและการให้บริการอยู่เสมอ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้ดีที่สุด ในฐานะบริษัทประกันชีวิตที่อยู่คู่สังคมไทยมากว่า 70 ปี...

จำนวนผู้เข้าชม : 140,753

©2020 www.worldbusiness-th.com